DANE REJESTROWE

SRO LOG

Stowarzyszenie Rozwoju „Innowacje”
ul. Puławska 270/27
02-819 Warszawa

Wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000365192.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 16.09.2010

NIP: 9512356667
REGON: 142644517