DZIAŁALNOŚĆ

Cele Stowarzyszenia:

1. Wspieranie trwałego zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, w tym przedsiębiorczości.
2. Pobudzanie aktywności społeczno-gospodarczej społeczności lokalnych.
3. Wzmacnianie demokracji i poczucia tożsamości lokalnej.
4. Promowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
5. Kształtowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, ukierunkowanego na innowacje.
6. Promowanie i wspieranie rozwoju edukacji.
7. Ochrona środowiska.
8. Promowanie i wspieranie rozwoju: sportu, turystyki i wypoczynku.
9. Wspieranie integracji zawodowej i społecznej, w szczególności adresowanej do: osób niepełnosprawnych, grup szczególnego ryzyka i kobiet.
10. Działanie na rzecz nauki polskiej.
11. Wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, szczególnie wśród młodzieży i absolwentów uczelni.
12. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
13. Wspieranie integracji europejskiej.
14. Popularyzowanie działalności Stowarzyszenia w kraju i za granicą.
15. Wzajemna pomoc i integracja członków Stowarzyszenia.